Rơle công suất ngược CSN3.00 được ứng dụng lắp đặt cho cả tàu thuỷ và trên đất liền. Rơle công suất ngược sẽ bảo vệ tránh cho máy phát làm việc song song chạy như một động cơ khi mất momen quay của động cơ sơ cấp và vì vậy sẽ bảo vệ được động cơ sơ cấp đồng thời trong cùng thời gian đó đảm bảo cho máy phát còn lại không bị quá tải. CSN3.00 cũng bảo vệ công suất ngược của máy phát khi tăng quá mức công suất của máy phát khác làm việc song song.

Nguyên tắc đo đảm bảo tính ra công suất thực theo công thức (U x I x cos-ϕ), kiểm tra dạng sóng. CSN3.00 thích hợp với cách nối sau: đo 1 pha của hệ thống 3 pha 3 dây tải cân bằng. Giá trị đặt sử dụng chiết áp ở mặt trước của rơle. Nếu giá trị công suất ngược vượt quá giá trị đặt đèn LED màu vàng sẽ sáng. CSN3.00 làm việc với đặc tính thời gian trễ không phụ thuộc vào sự gia tăng giá trị công suất ngược sau khi đã vượt ngưỡng. CSN3.00 cung cấp một cặp tiếp điểm nhỏ ở đầu ra. Cặp tiếp điểm này gồm một thường đóng và một thường mở.