Đồng hồ hòa và rơle kiểm tra đồng bộ DBK1.00 là một sản phẩm được thiết kế để hòa đồng bộ máy phát điện xoay chiều với lưới điện. Sự sai khác tần số và pha giữa điện áp máy phát và lưới điện được hiển thị dễ dàng bằng hệ thống đèn LED. Sản phẩm này có 28 LED trên một vòng tròn 360 độ.

DBK1.00 ngoài chức năng là một đồng bộ kế nó còn là một rơ le song song để kiểm tra 2 điều kiện hòa là tần số và góc pha.