AVR1.00 được ứng dụng để tự động ổn định điện áp của máy phát thông qua điều chỉnh dòng kích từ của máy. AVR1.00 sử dụng cho cả máy phát điện làm việc độc lập và song song. Dòng điện kích từ cho phép tối đa là 15A do đó nó được sử dụng cho máy phát kích từ không chổi than và loại có chổi than công suất nhỏ và trung bình. 04 chỉ tiêu chất lượng bao gồm: độ quá chỉnh, thời gian quá độ, số lần dao động và sai số (sai lệch 2-5%) tĩnh (drop) đều thỏa mãn yêu cầu của đăng kiểm. Ngoài ra, AVR1.00 còn có các chức năng mở rộng như sau:

  • Khởi động mềm ramping điện áp thời gian 3s.
  • Relayness
  • Bảo vệ tần số thấp…
  • Rugged compact design
  • EMI suppression