Theo công ước mới hệ thống mô phỏng SHS được trang bị cho công tác huấn luyện IMO Model Course 1.22